Klimatsmarta resor - Glasriket

Detta projekt vill utveckla klimatsmarta resor inom besöksnäringen i Småland och på Öland som är tillgängliga för alla. Målet är att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer:

Astrid Lindgrens Värld
Glasriket
Öland, specifikt Ölands skördefest

Bakgrund

Region Kalmar län har 2020 beviljats stöd från Tillväxtverket för att utveckla nya möjliga resesätt för besöksnäringen. Projektet kommer att testa, utvärdera och sprida olika aktiviteter för klimatsmart och attraktivt resande tillsammans med Astrid Lindgrens värld, Öland och Glasriket. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket med 5 miljoner. Den andra halvan finansieras via projektpartners och regionala utvecklingsmedel från Region Kalmar län och Region Kronoberg. Projekttid: 2020-01-01 till och med 2022-12-31.

Sommaren 2020 skulle Glasrikets vägar ha trafikerats av en så kallad Hop on – Hop off buss. Sedan kom en pandemi emellan…Vissa entreprenörer var också tillfrågade om att medverka inom Hop on – Hop off bussen. Efter många nya beslut och förändringar har vi nu påbörjat resan mot att testa och utvärdera klimatsmarta och attraktiva alternativ för hela resan. Dessa alternativ finner du exempel på längre ner i dokumentet. Susanne Stockman, arbetar som delprojektledare för Glasrikets fyra kommuner. Nybro kommun är projektägare för Glasrikets del av det totala projektet. Region Kalmar är övergripande projektägare och har handlat upp företaget Trivector, Caroline Mattsson samt Malin Månsson som övergripande projektledare för helheten.

Varför vill vi just satsa på Klimatsmart resande?

Genom att arbeta med projektet är förhoppningen att stärka konkurrenskraften i en viktig tillväxtbransch när kunder och samhället ställer allt högre krav. Idag är möjligheterna att få till ett hållbart och attraktivt resande till, från och inom våra destinationer svårt. Vi vill via projektet ”Klimatsmart resande i besöksnäringen” skapa goda exempel på klimatsmarta och attraktiva resor som bidrar till en växande besöksnäring utan kraftig ökning av koldioxid från transporter. Vi vill också öka andelen hållbara resor inom besöksnäringen i hela regionen. Vi vill också bidra till att öka kunskapen hos våra entreprenörer och andra berörda.

Målgrupp och stärkt hållbarhetsprofil

Primär målgrupp är de tre nämnda destinationerna, Öland, Astrid Lindgrens värld och Glasriket. Parallellt jobbar projektledningen med strategisk påverkan gentemot berörda politiker/tjänstepersoner i kommuner och regioner (inklusive länstrafiken), myndigheter, medfinansiärer, små och medelstora företag inom besöksnäringen i bred bemärkelse, andra myndigheter, regionala näringslivs- och branschorganisationer samt regionala nätverk inom turism och/eller klimat. I den primära målgruppen ingår även besökare, såväl nuvarande som potentiella, till ovan angivna destinationer. Sekundär målgrupp utgörs av besöksmål.

Projektet ska på sikt ha stärkt den externa hållbarhetsprofilen, ökat kunskapen och förståelsen hos målgruppen om besöksnäringens klimatpåverkan och om hållbara resealternativ. Projektet ska också ha bidragit till en ökad kunskap hos målgruppen om de miljömässiga-, ekonomiska- och sociala dimensionerna av hållbarhetsbegreppet samt tagit fram besökarens behovsbild för att kunna resa klimatsmart. På regionalnivå ska det gå att utläsa att projektet har påverkat besöksnäringens aktörer att i högre utsträckning söka finansiellt stöd för installationer av laddstolpar till elbilar, klimatsmarta resealternativ har fått regional spridning samt den arbetsmetodik som projektet nyttjar har integrerats i ordinarie verksamhet. Med ordinarie verksamhet menas de aktörer som aktivt är en del av projektet.

Aktiviteter

Förra sommaren lanserades temat ”På Tur i Glasriket”. Det övergripande temat hjälpte oss och fortsätter att hjälpa oss i resonemanget att hitta klimatsmarta färdsätt i vårt område. Du som besökare kunde välja på att köra olika slingor och delrutter med egen bil eller cykel. Tips kring dessa slingor fanns att hämta på Glasriket.se. Det var ett smakprov (och det vi hann m h t pandemin). Nu har vi fortsatt att utveckla resterande del av projektet med start sommaren 2021 samt under 2022. Destination Glasriket vill tillsammans med olika entreprenörer arbeta för att skapa olika utvecklingskoncept under 2021 och 2022:

Vad har vi genomfört och vad finns i ”pipen”

Under 2021 har vi fortsatt använda oss av temat ”På Tur i Glasriket”.

-Biluthyrningsföretag och SJ – vi vill i projektet samverka med biluthyrningsföretag som erbjuder fossilfria bilar för att utveckla nya typer av produkter i en kombination med SJ. Idag har olika undersökningar visat på att ca 80 % av besökarna kommer till Glasriket med bil men att intresset för att resa med tåg ökar. Det finns många potentiella besökare som har körkort men saknar bil och som bor i storstäder såsom Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har påbörjat att testa ett koncept med SJ och Herz i Glasriket. Du kommer med tåget från Stockholm, Göteborg och Malmö för att sedan hämta upp din bil i Växjö, Kalmar eller Nybro. Därefter åker du ”på tur i Glasriket”. Du finner din individuella resa genom att använda ruttplaneraren.(se www.glasriket.se) Konceptet testas hösten 2021.

-Samverkan har skapats med Europcar som också är ett biluthyrningsföretag. I ”pipen” finns att ytterligare förstärka denna samverkan.

-Matchmaking mellan bussbolag och Glasrikets olika besöksmål, vilket ska leda fram till fler gruppresor med buss till glasriket. Skapa en mötesarena fysiskt och digitalt. ”Kratta” och förbereda för sommaren 2022. Bjuda in reseagenter. Genomföra digitala och/eller fysiska event. Startar under hösten 2021.

-Två cykelslingor med möjlighet att hyra cyklar. Ett antal entreprenörer testar under sommaren 2021.

-Naturkartan: Då natur är ett av Glasrikets starkaste argument som reseanledning har vi arbetat för att få till att samtliga kommuner och Glasriket som helhet skall synliggöras på plattformen Naturkartan. Naturkartan är idag den kanal som är starkast för att nå ut till den naturintresserade målgruppen. Det är så klart bra om Glasriket samt dess kommuner är med i Naturkartan för att skapa förutsättning för ett fortsatt klimatsmart samarbete inom vandring och cykelleder.

-Laddstolpar: Projektet som helhet är involverade tillsammans med samverkanspartners kring denna viktiga fråga för besöksnäringen och infrastrukturen.

-Bidra till att entreprenörer kan öka sina möjligheter till hållbara koncept som kan öka deras affärsmöjligheter gentemot såväl befintliga såsom nya kunder. Ett arbete kommer att inledas under hösten 2021.

-Kompetensutvecklingsaktiviteter inom hållbart resande sker kontinuerligt.

-Samverkan med aktörer inom projektet såsom entreprenörer inom Glasriket, Öland, Astrid Lindgrens Värld, Region Småland, Region Kalmar, Referensgrupp, Styr- och projektgrupper är viktiga nyckelspelare och bidrar till att nya aktiviteter skapas över hela den större regionen och att alla hjälps åt och bidrar till nya möjligheter.

Vill du veta mer – hör av dig till Susanne Stockman